Dispozita e talljes me hixhabin – mbulesën

Pyetje: Cila është dispozita e atij i cili tallet me hixhabin në sheriat, me atë e cila mbulon fytyrën dhe duart e saj? Përgjigje: Kush tallet me një muslimane apo musliman, për shkak të kapjes së tij me sheriatin Islam, ky person është kafir qoftë kjo tallje me hixhabin e një muslimaneje, e ...
 

Kënaqësia me Allahun (Ridaja)

Allahu i Lartësuar thotë në librin e Tij: 1.“Allahu është i kënaqur me ta, dhe ata janë të kënaqur ndaj Tij. Ky është shpëtim i madh” (El Maide :119) 2.“A mund të jetë shpërblimi i veprës së mirë me diçka tjetër përveç së mirës. ( Rrahman : 60) 3.“Vendbanime të bukura në Xhenetin e Adnit ...
 

Tallja me simbolet e fesë

Pyetje: Në shumë prej shoqërive Islame është përhapur me të madhe tallja me simbolet e dukshme të fesë, siç është mjekra, shkurtimi i pantallonave dhe të ngjashme. A është kjo tallje që të nxjerrë nga feja? Me çka e këshilloni atë që e vepron këtë? Allahu u udhëzoftë. Përgjigje: “Nuk ka dyshi ...
 

Butësia

Butësia është një nga cilësitë e Allahut të Lartësuar. Sikur të mos ishte butësia e Tij, në këtë dynja të mbushur me sherre, do të hakmerrej dhe nuk do të lente asnjë mbi sipërfaqen e tokës. Allahu i Lartësuar thotë: “Sikur Allahu t’i kapte njerëzit sipas veprave të tyre, nuk do të linte mbi ...
 

Llogaria ndaj vetvetes (Muhasebeh)

Llogari ndaj vetvetes është qortimi I brendshëm i çdo pengese që e ndalon nga rruga e pastrimit, dashurisë dhe sinqeritetit. Pejgamberi alejhi selam ka thënë: “ I zgjuar është ai që mposht egon dhe e merr në llogari vetveten dhe përgatitet për atë që vjen pas vdekjes, ndërsa mendjelehtë është a ...
 

Nënpresidenti amerikan Joe Biden: "Po, unë jam një sionist"!

Nënpresidenti amerikan Joe Biden tha të hënën se ai është sionist dhe u bëri thirrje vendeve të Lindjes së Mesme që të bashkëpunojnë kundër kërcënimeve të përbashkëta në rajon. Biden tha në një deklaratë, siç citohet nga CNN: "Sikur të isha një hebre, unë do të isha një sionist. Izraeli si shtet ...
 

Fjalët e dijetarëve rreth veçimit nga njerëzit për meditim

Fejruz Abadi: 1.Shtimi i njohurive rreth Krijuesit, duke e kërkuar prej Allahut të Lartësuar këtë favor, sepse ky është qëllimi kryesor. 2.Pastrimi i mendimit, që pastaj shikimi i tyre të jetë i saktë në kërkimin e informacioneve të reja. 3.Të largon egërsinë dhe mundësinë që mos të merre ...
 

Pasojat e dëmshme të gjynaheve

1. Të largon bereqetin e dijes, sepse dija është nur dhe Allahu nuk ia dhuron nurin e Vet të pabindurit. 2. Të pakëson rrizkun dhe bereqetin në të. 3. Zemra e tij fillon e egërsohet, sepse ajo nuk fillon të ndjejë më kënaqësinë e bindjes. 4. Egërsohet edhe me njerëzit, sidomos ndaj njerëzve ...
 

Veçimi nga njerëzit për meditim

Është të larguarit nga njerëzit për një kohë të caktuar, të ndërpresësh punët e dynjasë për një kohë të shkurtër, që zemra të boshatiset nga shqetësimet e kësaj dynjaje që nuk mbarojnë kurrë, të qetësohet nga mendimet e përditshme që nuk ndahen, e të përmendi Allahun me zemër të frikësuar e të në ...
 

Fetva të Shejh Abdullah Bin AbduRrahman, mufti i Nexhdit, rreth shpalljes kafir në mënyrë konkrete

Themi se ajetet dhe hadithet janë të qarta, po ashtu edhe fjalët e shumicës së dijetarëve aludojnë për kufirin e atij i cili bën shirk në Allahun, duke adhuruar dikë tjetër me Allahun. Argumentet nuk bëjnë dallim mes njeriut konkret dhe tjerëve. Allahu i Lartësuar thotë: S’ka dyshim se Allah ...
 

LAJMËRIM

SONDAZH

Çfarë lexoni më shumë? Libra të:
 

Kush eshte ne linje

We have 36 guests online

PREZANTOJMË

SHËNIM DITOR

"Qëllimi i fesë me vendosjen e sheriatit është nxjerrja e të ngarkuarit (robit) nga kërkesa e epshit të tij derisa të bëhet rob i Allahut vullnetarisht ashtu siç është rob i Allahut detyrimisht". (Ibrahim Esh-Shatibij)