Qëllimi i ekzistimit të njeriut është që të adhurojë Allahun

Ibn Kajjimi rahimehullah ka thënë: “Allahu i Lartmadhëruar i krijoi të gjitha gjallesat që t’i bëhen robër, dhe ajo është detyra kryesore që kërkohet prej tyre. Allahu i Lartmadhëruar ka thënë: “Unë i krijova xhinët dhe njerëzit vetëm që të më adhurojnë”. (edh-Dharijat, 56)   Në lidh ...
 

Komentimi i një hadithi madhështorë

- Përcillet nga Ubade ibn Samit se i Dërguari i Allahut sal-lallahu alejhi ue selem ka thënë: "Kush dëshmon se nuk ka zot tjetër të adhuruar me të drejtë përveç Allahut të vetëm e pa shoq, se Muhamedi është rob i Tij dhe i Dërguar i Tij, se Isai është rob i Allahut dhe i dërguari i Tij, fjala e T ...
 

Cila është mënyra më e mirë për t'i thirrur njerëzit në Teuhid dhe t'ua tërheqim vërejtjen nga shirku?

Pyetja: Cila është mënyra më e mirë për t'i thirrur njerëzit në Teuhid dhe t'ua tërheqim vërejtjen nga shirku? Përgjigja: Mënyra më e mirë e davetit gjendet në Kur'an në ajetet e mëposhtme: "Ti (Muhammed) thirr për në rrugën e Zotit tënd me urtësi e këshillë të mirë dhe polemizo me ata (k ...
 

Si jetojnë të huajt në mesin e njerëzve?

Ibnu Kajimi, Allahu e mëshiroftë thotë: Hyri Umer ibn Hattabi në xhami dhe e takoi Muadh ibne Xhebelin të ulur në drejtim të shtëpisë të pejgamberit salallahu alejhi ue selem dhe duke qarë, Umer i tha atij: çfarë të bëri të qashë o Eba AbdiRrahman? A të ka vdekur vëllai? Tha: Jo, mirëpo një ...
 

Anuluesi i nëntë i Islamit (shejh Ali el-Hudajri)

Një mesele: Ky anulues konsiderohet anulues në kaptinën e dërgesës, sepse është prej gjërave të domosdoshme të dëshmisë (shehadetit), rreth çështjes se Pejgamberi sal’lAllahu alejhi ue sel-lem është i Dërguar, përmes të së cilës pamundësohet mosdalja nga sheriati i tij, si dhe kjo çështje hy ...
 

Ruajtja e gjuhës nga të gjitha haramet (mëkatet)

I Dërguari i Allahut SalAllahu alejehi ue selem ka thënë: “Ruani gjuhët tuaja,qëndroni nëpër shtëpitë tuaja dhe qani për mëkatet tuaja”, Transmetuar nga Ibn Mubareku në az-Zuhd(nr.134), Musned Ahmed bin Hambeli(5/259), Sunan at-Tirmidhiu dhe e vërtetuar nga el-Albani në es-Sahih(nr.890). ...
 

Pasojat e këqija të gjuhës - Zemra

Pjesa më e rëndësishme e trupit është zemra, siq është përmendur nga Pejgamberi ynë fisnik Muhamedi SalAllahu alejhi ue selem në fjalët e tij: “Në të vërtetë ekziston një copë mishi në trupin tuaj, në qoftëse ajo është e shëndoshë i gjithë trupi është i shëndoshë, në qoftëse ajo është e sëmurë at ...
 

Në vështirësi, përkujto!

"Çfarëdo e keqe që ndodh (godet), nuk mund të jetë ndryshe, vetëm sipas caktimit të All-llahut, e kush i beson All-llahut, Ai ia udhëzon zemrën e tij; All-llahu është i gjithëdijshëm për çdo send." (Sure 64:11)   "Nuk ndodh asnjë fatkeqësi në tokë e as në trupin tuaj, e që të mos jet ...
 

Roli i Arabisë Saudite në mbrojtjen e politikës së saj në mbarë botën

Në vitin 1932, nga fuqitë botërore të asaj kohe, u krijua shteti i ashtuquajtur selefit "Arabia Saudite". Nuk ka qenë i lehtë krijimi i tij, pasi që në atë kohë, shërbimet sekrete që kishin kapluar Lindjen e Mesme, kishin luftë të mëdha mes vete, që çdo shtet demokratik, sa më shumë të merë nga p ...
 

Fjalët e Imamëve të Nexhdit rreth tekfirit të arsyetuesit të mushrikëve

Thotë Shejh Muhamed Ibn AbdulVehab dhe nipi i tij AbduRrahman Ibn Hasan Allahu i mëshiroftë: "E prej tyre ka që i kanë armiqësuar por nuk i kanë bërë tekfir, e ky poashtu nuk ka ardhur me atë që argumenton Lailahe ila Allah (Nuk ka të adhuruar tjetër që meriton të adhurohet pos Allahut) si m ...
 

PREZANTOJMË

SHËNIM DITOR

"Qëllimi i fesë me vendosjen e sheriatit është nxjerrja e të ngarkuarit (robit) nga kërkesa e epshit të tij derisa të bëhet rob i Allahut vullnetarisht ashtu siç është rob i Allahut detyrimisht". (Ibrahim Esh-Shatibij)